REAL ESTATE WEBSITE
DESIGN x MARKETING TECH

เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่สร้างเว็บไซต์สำหรับการแสดงข้อมูลโครงการ แต่ต้องตอบโจทย์ในเรื่องการค้นหา และความสะดวกที่สุดสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแล 

We are
For your Real Estate Website.

พวกเรา เป็นทั้ง นักออกแบบ นักการตลาด และนักพัฒนาเทคโนโลยี ที่จะออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้ตรงวัตถุประสงค์ของธุรกิจมากที่สุด โดยมีเทคโนโลยีที่รองรับ ตอบโจทย์ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

Home Master

WHY US ?

Proposal & Consult

เราเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ และเว็บไซต์ของธุรกิจปัจจุบัน เพื่อช่วยตรวจสอบและแนะนำเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

DESIGN THINKING

ออกแบบด้วยแนวคิด และวัตถุประสงค์ของธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของธุรกิจเป็นตัวสำคัญในการออกแบบ

INTREGRATE MARKETING

เชื่อมโยงธุรกิจด้วยการตลาด ที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งไม่เพียงแค่การให้ข้อมูล แต่สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีในการตลาดที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด